ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Talent IN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-837) przy ul. Pańska 96/83 (dalej: Administrator).

 

ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zbierane przez Administratora to przede wszystkim: imię (imiona) i nazwisko, wizerunek (zdjęcie), data urodzenia, dane kontaktowe (adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail), wykształcenie, przebieg dotychczasowej pracy zawodowej.

 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe zawarte w CV oraz innych dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: Rozporządzenie), w celu uwzględnienia Państwa osoby w prowadzonym procesie rekrutacji oraz ewentualnego zatrudnienia, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, także uwzględnienia Państwa osoby w przyszłych procesach rekrutacji oraz ewentualnego zatrudnienia.
Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

Ponadto, za Państwa dodatkową zgodą, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, np. drogą mailową lub telefonicznie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

 

PAŃSTWA PRAWA

Macie Państwo prawu dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych, a także prawo żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również przenoszenia danych.
Ponadto macie Państwo prawo wycofania przedmiotowej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Realizacja żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesach rekrutacyjnych.
W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail Talent IN Sp. z o.o.: rodo@talentin.pl

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych lub na cele marketingu bezpośredniego, do czasu wycofania tej zgody lub upłynięcia 5 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe Administrator będzie przetwarzał przy pomocy swoich usługodawców – podmiotów z nim współpracujących, którym powierza przetwarzanie danych, np. firmie IT, firmie serwisowej sprzętu, firmom hostingowym, firmom udostępniającym serwery pocztowe.
Administrator będzie udostępniał Państwa dane osobowe swoim Klientom (potencjalnym pracodawcom), na zlecenie których prowadzona jest lub będzie rekrutacja.
Administrator będzie udostępniał również Państwa dane osobowe organom państwa, organom nadzoru, lub organom ścigania w sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na Administratorze prawny obowiązek.

Administrator nie przekazuje Państwa danych do państw trzecich – tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może korzystać z automatycznych systemów/procesów oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji, by świadczyć usługi na rzecz Państwa i swoich Klientów (potencjalnych pracodawców).

 

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w bieżącym procesie rekrutacji lub rekrutacjach prowadzonych w przyszłości.